Onze visie

Onze visie op leren en scholing

Als ervaren zorgprofessional ben je al deskundig.
Onze scholingen zijn gericht op het verbinden van nieuwe kennis en vaardigheden aan je bestaande expertise. Hierbij ligt een specifieke focus op het begrijpen en toepassen van de Nederlandse wet- en regelgeving, die de kaders bepaalt voor het verlenen van verantwoorde zorg.

Verantwoord leren en toepassen
Leren gebeurt continu, bewust of onbewust. Voor het bieden van verantwoorde zorg is bevoegdheid en bekwaamheid essentieel.
In onze scholingen krijg je de gelegenheid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen in een contextrijke omgeving met ervaren verpleegkundigen/docenten.

Belangrijke kenmerken van onze scholingen
Rijke context en interactie met ervaren verpleegkundigen/docenten.
Focus op praktische vertaling van kennis naar de zorgpraktijk.
Bespreking van casuïstiek en dilemma’s voor een breder inzicht.

Samen leren en streven naar bevoegdheid en bekwaamheid
Tijdens onze scholing kom je in contact met medecursisten die gemotiveerd zijn om hun kennis te onderhouden. Dankzij verschillende opleidingsniveaus en diverse ervaringen wordt je inzicht op vele vlakken vergroot. Ons ultieme doel is dat je bevoegd en bekwaam bent om veilige en verantwoorde zorg te verlenen.

Ons motto is dat wat je vandaag leert, je morgen direct kunt toepassen of toetsen in je eigen werkomgeving. De scholing biedt een afwisseling tussen theorie en praktische vaardigheden, met voldoende ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek en dilemma’s.

Bevoegd en bekwaam

De Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen en zorgvragers te beschermen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen van zorgverleners.

Bevoegd en bekwaam volgens de Wet BIG
De Wet BIG legt vast dat voor het uitvoeren van voorbehouden- en risicovolle handelingen zorgverleners zowel BEVOEGD als BEKWAAM moeten zijn. Dit geldt niet alleen voor BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars maar voor alle zorgverleners die dergelijke handelingen willen uitvoeren.

Bevoegd zijn betekent:
–  Het mogen uitvoeren van een handeling binnen het deskundigheidsgebied.
–  Het ontvangen van een opdracht van een arts (bijvoorbeeld een uitvoeringsverzoek of een recept).
–  Het uitvoeren volgens de bevoegdheidsregeling van de organisatie, met een overzicht van toegestane handelingen.

Bekwaam zijn betekent:
–  Deskundigheid op basis van opleiding en bijscholing.
–  Vaardigheid in de uitvoering van handelingen en inzicht in de mogelijke effecten.
–  Weten hoe te handelen bij onvoorziene omstandigheden.